Produkty dla Etapu II:

 ·         ilość wybudowach obiektów inżynierskich- 3 szt.

 ·         długość wybudowanych dróg krajowych – 2,45 km.

 ·         długość przebudowanych dróg krajowych – ok. 0,27 km. 

 Rezultaty dla Etapu II:

 ·         oszczędność czasu w przewozach pasażerskich

 ·         oszczędność czasu w przewozach towarowych

 

Projekt realizuje bezpośrednio następujące cele POIŚ:

 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 - usprawnienie połączeń o charakterze międzyregionalnym.

 

Ponadto projekt w zdecydowany sposób podniesie atrakcyjność inwestycyjną Polski a w szczególności regionu Łodzi, przyczyni się także do ochrony i poprawy stanu środowiska. Powyższe postulaty są głównym – strategicznym celem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013. Budowa Trasy Górna wpisuje się zarówno w trzeci jak i piąty cel horyzontalny określony w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia.

Projekt wpisuje się także w Strategię Rozwoju Województwa na lata 2007-2020 - podstawowy dokumentem realizacji polityki regionalnej województwa łódzkiego. Zadanie to wchodzi w drugą strefę działań tj. poprawę pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa.

Realizacja projektu wydatnie przyczyni się do udostępnienia południowych terenów inwestycyjnych położonych w kwartale ulic Pryncypalna, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalska, Demokratyczna i Rzemieślnicza. W bezpośrednim obszarze oddziaływania projektu znajduje się 285 ha strategicznych terenów inwestycyjnych miasta. Na podstawie przeprowadzonej analizy społeczno – gospodarczej otoczenia projektu można się spodziewać znacznego wzrostu aktywności gospodarczej w tej części miasta, co pociągnie za sobą wzrost ilości firm i zatrudnienia


Monday the 6th.
Copyright 2012

©